Disclaimer

Disclaimer

Hosted.nl heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Hosted.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Hosted.nl garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Hosted.nl gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Hosted.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Hosted.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Hosted.nl de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Het primaire doel van de website(s) van Hosted.nl is informeren over diensten en producten gericht op de zakelijke gebruiker. Hierdoor zijn al onze prijzen vermeld op de website exclusief de wettelijk geldende BTW. Tijdens het afrekenproces wordt derhalve de BTW apart gespecificeerd weergegeven, met vermelding van het totaalbedrag inclusief wettelijk geldende BTW.